دانلود فایل مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی + doc

به صفحه فایل مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی را در زیر مشاهده نمایید.

مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 23 کیلو بایت

مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

میكوریزا به عنوان یكی از مهمترین و گسترده ترین انواع همزیستی گسترش و تكامل گیاهان عالی را تحت تاثیر خود قرار می دهد قارچهای میكوریزی از نظر اكولوژیك مهمند زیرا آنها در داخل و روی ریشه گیاهان میزبان ارتباط همزیست برقرار می كنند. گیاه میزبان منابع كربن محلول را برای قارچ فراهم می كند و قارچ باعث افزایش ظرفیت جذب آب و مواد غذایی از خاك توسط گیاه می شود. معلوم شده بخش عمده ای از گیاهان حاوی قارچهای میكوریزایی هستند. بعضی از وابستگی ها بسیار اختصاصی هستند و برخی دیگر بسیار وسیعند. نود تا نود و پنج درصد از گیاهان خشكی زی نوعی ارتباط همزیستی دارند. به نحوی كه میكورریزاها ونه ریشه ها، اندام اصلی جذب عناصر غذایی خاك توسط گیاهان هستند.

گسترده وسیعی از گیاهان میزبان شامل نهاندانگان بازدانگان، نهانزادان آوندی و بعضی خزه ها ، پنجه گرگیان با گروه نسبتا كوچكی از قارچهای رشته ای فاقد دیواره عرضی این ارتباطات را برقرار می كند.

تاریخچه میكوریزا مراحل تكوین و عمل سیستم های اكتومیكوریزی:

اولین مورد استفاده از قارچهای میكوریزا در قرن 18 می باشد در آن زمان از بازیدوكارپ قارچهای خوراكی Traffle fungi در گودال های كشت نهال بلوط استفاده می كردند در سال 1885 فرانك مشاهده كرد كه بر روی ریشه گیاهان عالی قارچهایی فعالیت می كنند كه هیچ نوع بیماری در گیاه ایجاد نمی كنند و از یك رابطه همزیستی واقعی با ریشه گیاه برخوردارند اولین قارچ ها را قارچ ریشه یا اصطلاحاً میكوریزا نامید كه از دو كلمه mycete به معنای قارچ و rhizae به معنای ریشه گرفته شده است او بعدا متوجه شد كه برخی از این قارچ ها در درون سلول، برخی از سطح ریشه و بین سلولها فعالیت می كنند كه آنها را اندومیكوریز و اكتومیكوریز نامید.

همزیستی میكوریزی:

ریشه گیاه زیستگاه مناسبی برای بیشتر ارگانیسم های خاك فراهم می كند و به طور طبیعی بیشتر گیاهان در طبیعت با قارچهای همزیست ریشه رابطه دارند. در این نوع همزیستی قارچ با فرستادن و نفوذ ریشه های خود به درون بافت ریشه ای میزبان بدون ایجاد پاسخ های دفاعی ونكروز شدن بافت های گیاهی میزبان با گیاهان ارتباط غذایی برقرار می كند به طوری كه قارچ از منابع هیدرات كربن میزبان استفاده كرده و از طریق شبكه میسیلیوم گسترده ای كه در خاك دارد گیاهان را در تامین آب و عناصر مورد نیاز خود كمك می كند این قارچها به وسیله هیف های منفرد و هیف های توسعه یافته شبكه ای، كمك به جذب منابع سیال و غیر سیال كمك می كند. هیف های شبكه ای عموماً دریافت منابع غذایی سیال را در بعضی از گیاهان افزایش می دهند و به وسیله تغییراتی كه در فیزیولوژی گیاه میزبان ایجاد می كنند باعث رشد بهتر و سریع تر گیاه در شرایط مختلف می شوند و به این ترتیب به شیوه های متفاوتی در رشد و تولید گیاهان موثر هستند میكوریزا از عوامل عمده افزاینده جذب عناصر از خاك به شمار می آیند.

فرق اساسی میكوریز با عوامل بیماریزا این است كه در میكوریزا هم میزبان و هم میهمان حالت طبیعی خود را حفظ می كند و از سلامت كامل برخوردارند. همچنین فرق اساسی ارتباط میكوریزا و ارتباط عمومی جانوران و گیاهان در این است كه نه تنها سطح ریشه در ریزوسفر با قارچهای میكوریز ارتباط نزدیك دارند بلكه نفوذ درون بافتی نیز دارند.

با توجه به این مسئله كه بین گیاهان برای به دست آوردن آب و مواد غذایی رقابت وجود دارد قارچ های میكوریز از طریق تنظیم دریافت منابع غذایی می توانند در تنظیم ساختمان و توزیع احتمالی گیاه شركت كنند. این نوع همزیستی یكی از مهمترین و مستحكم ترین همزیستی بر روی زمین است كه در طول 300 میلیون سال كمتر دستخوش تغییر وتحول شده است.

گروهی از محققین معتقدند كه پیدایش این قارچ ها همزمان با افزایش co2 اتمسفر كه تقریباً معادل 20-10 برابر مقدار كنونی بوده است می باشد. در این زمان میزان تولیدات گیاهی بسیار بیشتر از تجزیه آنها بوده است و مهمترین عامل محدود كننده رشد برگ كمبود مواد معدنی بویژه P N بوده است بنابراین به نظر می رسد كه پیدایش و تكامل قارچ های میكوریزی در جهت رفع این محدودیت و افزایش میزان رشد گیاهان در چنین شرایطی بوده است در اكوسیستم های طبیعی، بیشتر سیستم های ریشه ای می توانند با قارچهای میكوریزی همزیست شوند و این نوع همزیستی تقریبا در تمام اكوسیستم ها از جمله بیابان های خشك و سوزان، مرداب، مناطق قطبی و جنگلی های پرباران گرمسیری و جنگل های حاره نیز مشاهده شده است وجود میكوریزا برای پایداری رشد برخی از گونه های گیاهی ضروری است.

مشخصات قارچهای اكتومیكوریز

ریسه های اكتومیكوریزی 2 مشخصه عمده دارند:

1- وجود پوشش بیرونی و شبه پارانشیمی: اسپور یا هیف قارچ توسط ترشحات ریشه تحریك شده و به سمت ریشه رفته وغلاف پارانشیمی كاذبی را در اطراف ریشه تشكیل می دهد كه این غلاف را مانتل (Mantel) می نامند از این پوشش بیرونی، ریسه هایی به طرف خاك رشد می كنند كه نقش انتقال آب و عناصر را از خاك به ریشه به عهده دارند این پوشش M100-20 ضخامت دارد ولی ضخامت های m 40-30 بیشتر دیده می شود پوشش قارچ علاوه بر دخالت در عمل جذب آب و عناصر معدنی به عنوان یك ذخیره كننده هیدرات كربن و مواد غذایی معدنی محسوب می شوند این غلاف اغلب راس ریشه ، كلاهك ریشه ، سلولهای كورتكس و تار كشنده را در بر می گیرد.

2- شبكه هارتیگ Hartig : قسمتی از هیف قارچها رشد كرده وبا ترشح آنزیم های هیدرولیتیكی به فضای بین سلول سلولهای كورتكس نفوذ كرده و شبكه متراكمی بنام شبكه هارتیگ را می سازد شبكه هارتیك بخش حقیقی میكوریز است و اجتماعاتی كه بدون این شبكه اند همزیست محسوب نمی شوند ، شبكه هارتیك تغییرات و تبادلات متابولیكی بین گیاه وقارچ را فراهم می سازد این شبكه رابطه بین میزبان و قارچ را به یكدیگر نزدیك می كند و مواد غذایی بین دو موجود همزیست در شبكه هارتیگ مبادله میشود.

اندازه و شكل سلولهای شبكه تا حدود زیادی بستگی به نوع قارچ های همزیست دارد شبكه شامل اشكال بادبزنی و یا منشعب و پرپیچ و خمی است كه سطح بزرگی را جهت تماس بین دو سمبیونت فراهم می كند.

هر چه خاك فقیرتر باشد تشكیل اندام های قارچی میكوریزی بیشتری می دهد.

در ریشه های آلوده شده به قارچ اكتومیكوریزی به دلیل ترشح فیتوهورمونهایی از قبیل تركیبات اكسین و سیتوكینین تغییرات مورفولوژی از جمله پیدایش انشعابات فراوان، كاهش تارهای كشنده وحالت هیپرتروفی را می توان مشاهده كرد. پس اكتومیكوریزا با تولید فیتوهورمونها بر ریخت شناسی ریشه اثر گذاشته و آنرا برجسته تر و پرانشعاب تر می سازد و موجب افزایش سطح جذب می شود و با تغییرات ریختی ریشه تارهای كشنده كاهش می یابد.

میزبان اصلی اكتومیكوریزی مخروطیان هستند اما در گیاهان دیگری هم گزارش شده است.

Pascal در سال 1999 ، به بررسی پلی پپتیدهای دیواره سلولی در طی مرحله نمو مانتل پرداخت و مشاهده می كند كه سنتز پلی پپتید با وزن 31 و 32 كیلودالتون در این مرحله افزایش می یابد كه آنرا اصطلاحاً پلی پپتیدهای اسیدی تنظیم كننده همزیستی (SRAPS) گویند و احتمالاً SRAPS بخشی از سیستم چسباننده سلول قارچی به سلولهایی است كه در آنها هیف تشكیل می شود.

نقش میكوریز در جذب فسفات و عناصر دیگر

در همزیستی میكوریزی ، گیاه میزبان مقداری از فرآورده های كربنی فتوسنتز خود را در اختیار قارچ میكوریزی قرار می دهد و از طرف دیگر قارچ نیز مقداری از آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاه را تامین می ند اگر چه تركیبات فتوسنتزی گیاه به وسیله قارچ مصرف می شوند ولی فراهم آمدن آب ومواد معدنی به وسیله قارچ باعث افزایش متابولیسم كربن وافزایش تثبیت كربن شده و آن را جبران می كند هیفهای قارچ ،همانند ریشه یونهای فسفات را جذب می كند و نقش عمده ای در افزایش جذب فسفات دارند سرعت جذب فسفات از محلولهای رقیق به وسیله میكوریز تقریبا4 تا 6 مرتبه از جذب فسفات در ریشه های غیرمیكوریزی بیشتر است همچنین ریشه های خارجی بعنوان محل ذخیره فسفات عمل كرده و در مواقع ضروری فسفات ذخیره شده را در اختیار گیاه قرارمی دهند.این هیف ها ممكن است ریشه گیاهان مختلف رابه یكدیگر ارتباط داده وبه این وسیله موجب انتقال كربوهیدراتها و مواد معدنی از یك میزبان به میزبان دیگر شوند. بطور كلی در یك گیاه داری میكوریز تقریبا 70 درصد فسفات موجود در گیاه از طریق هیف های قارچ جذب می شود بعد از جذب فسفات توسط هیف انباشته شدن پلی فسفاتها ، در داخل هیف،انباشته شدن پلی فسفاتها در داخل هیف موجب انتقال سریع فسفات به گیاه می شود. هیفها می توانند تمامی فسفات مورد نیاز یك گیاه میزبان را از خاك تهیه كنند. ولی انواع مختلف قارچهای میكوریزی از نظر توانایی انتقال فسفات متفاوتند از طرف دیگر گیاه میزبان هم در كارایی قارچ و در انتقال دادن فسفات اثر می گذارد

در قارچها آندومیكوریزی، اكتومیكوریزی واریكوئید دو سیستم جذب فسفات شناسایی شده كه این دو سیستم دارای خصوصیات سینتیكی متفاوتی می باشند و بطور همزمان فعالیت می كننداین دو سیستم میل تركیبی متفاوتی به فسفات دارند بطوریكه در یكی km=2-3 میكرومول و دیگری km=1000 میكرومول است.

در مورد چگونگی جذب ازت توسط میكوریز نشان داده شده است كه اندازه گیری و تخمین مقدار ازت جذب شده مشكل می باشد اما علی رغم مشكلات فراوان پژوهش های مختلف نشان می دهند كه هنگامی كه نیتروژن به شكل در اختیار گیاه قرار گیرد. ریشه های قارچ میكوریزی مقادیر قابل توجهی از آنها را جذب و منتقل می‌كند. در مطالعاتی كه روی ذرت صورت گرفته است. تقریبا 30% از نیتروژن جذب شده توسط قارچ آندومیكوریزی می‌باشد. هنگامی كه ازت بصورت ) به كار رود، هیفها تقریبا 40% آن را جذب می‌كنند.

در گیاهان میكوریزی غلظت فسفات موجود در ساقه و همچنین وزن خشك ساقه در مقایسه با گیاهان بدون میكوریزی بیشتر است. در حالی كه غلظت نیتروژن موجود ساقه گیاهان میكوریزی كمتر بوده و یا مساوی گیاهان بدون میكوریزی است.البته از آنجا كه وزن خشك ساقه در این شرایط افزایش پیدا كرده است، مقدار كل ازت ساقه گیاه میكوریزی زیادتر شده است. افزایش مقدار كل ازت در گیاه ناشی از بالا بودن جذب فسفات بوده و به طور كلی در گیاهان میكوریزی نسبت C/N P/N در مقایسه با گیاهان بدون میكوریز بالاتر است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی;پژوهش بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی;مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی;دانلود تحقیق بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی;بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی;میكوریزا;سمینار درس; فیزیولوژی; همزیستی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو

به صفحه فایل فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو را در زیر مشاهده نمایید.

سیستم مجاری شامل مجاری آوران در داخل بیضه ها، مجاری جنب بیضه، مجرای و ابران و مجرای خروج ادرار (میز راه) در خارج از بیضه ها است منشاء جنین بیضیه ها طنابهای جنسی اولیه برآمدگی تناسلی می باشد، در حالیكه مجاری تناسلی حیوان نر از مجاری ولفین منشاء می‌گیرند

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 76
حجم فایل 89 کیلو بایت

فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو


فصل 1

آناتومی دستگاه تناسلی

« The Male Reproductive System »

سیستم مجاری شامل مجاری آوران در داخل بیضه ها، مجاری جنب بیضه، مجرای و ابران و مجرای خروج ادرار (میز راه) در خارج از بیضه ها است. منشاء جنین بیضیه ها طنابهای جنسی اولیه برآمدگی تناسلی می باشد، در حالیكه مجاری تناسلی حیوان نر از مجاری ولفین منشاء می‌گیرند.

1- Testes بیضه ها: همانطور كه در حیوان ماده تخمدان ها اندامهای اولیه تولید مثل هستند، بیضه ها نیز اندامهای اولیه تولید مثل در حیوان نر می باشند. بیضه ها به این دلیل اندامهای اولیه تولید مثل هستند كه سلولهای جنسی نر (اسپرماتوزیدها) و هورمونهای جنسی نر (آندروژنها) را تولید می كنند. تفاوت بیضه ها و تخمدانها از این جهت است كه تمام سلولهای جنسی بالقوه در هنگام تولد موجود نیست.

سلولهای زاینده موجود در مجاری اسپرم ساز دستخوش تقسیمات سلولی مداوم شده و اسپرمهای جدیدی را در تمام طول عمر تولید مثل طبیعی حیوان نر تشكیل می دهند. فرق دیگر بیضه ها و تخمدانها در این است كه بیضه در داخل بدن نمی مانند و وارد كیسه بیضه می شوند، در ناحیه ای به نام نامیدئی انیگوئینال (Inguinal Kegiol) آویزان است.

پایین آمدن بیضه ها به این دلیل اتفاق می افتد كه كاهش چشمگیری در طول رباطی كه از ناحیه مضبنی امتداد یافته و به دم جنب بیضه متصل می شود، بوجود می آید. كوتاه شدن به این دلیل اتفاق می افتد كه سرعت رشد این رباط به اندازه سرعت رشد دیواره بدن نیست. بیضه ها نزدیك مجرای مضبنی كشیده شده و فشار شكمی به عبور آنها از طریق این مجرا و ورود آنها به داخل كیسه بیضه كمك می كند. پایین آمدن بیضه ها تحت كنترل هورمونهای گونا در تروبیك و آندرودها می باشد.

بیضه گاو نر 10 تا 13 cm طول و 5 تا 5/6 cm عرض و 300 تا 400 gr وزن دارد.

در برخی موارد یك یا هر دو بیضه به دلیل نقص رشد به داخل كیسه بیضه وارد نمی شود. اگر هر دو بیضه پایین نیاید، نهان بیضه دو طرفه و اگر یك بیضه پایین بیاید، نهان بیضه یك طرفه نامیده می شود. كه در نهان بیضه دو طرفی دام عقیم است ولی یك طرفی عقیم نمی باشد. و معمولاً بارور كننده است. نهان بیضگی را می توان با عمل جراحی و دارو اصلاح نمود ولی این كار در دامهای مزرعه ای توصیه نمی شود، زیرا ممكن است یك نقص ژنتیكی عامل آن باشد و ارث باشد.

دستگاه تولید مثل حیوان نر در برگیرنده اندامهای تولید مثل اولیه، ثانویه و پیوست (غدد ضمیمه جنسی) كه اندامهای اولیه و ثانویه خود شامل قسمت های زیر می باشند:

كیسه بیضه، بند بیضه، بیضه ها قضیب، غلاف قضیب، سیستم مجاری حیوان نر، غدد وزیكولی، غده پروستات، غدد پیازی، پیشابراهی.

ساختمان درونی بیضه: بخش درونی بوسیله غشاهای فیبری یا دیواره هایی به نام Septum به بخشهایی تقسیم شده كه لوبول Lobule خوانده می شود، هر لوبول در برگیرنده تعدادی لوله اسپرم ساز (تا 4 عدد) است كه درون یك بافت پیوندی دارای رگهای خونی، اعصاب و سولهایی به نام لایه یك (Leydic) قرار دارند. طول هر لوله اسپرم ساز كه كاملاً حالت پیچشی (Convoluted) دارد، 300 تا cm 70 و قطر آن همانطور كه گفته شد 0/2 mm یا 200  است. دیواره درونی هر لوله اسپرم ساز دارای اسپراتوگونی و سرتولی است. اسپرماتوگونی ها به اسپرم تبدیل می شوند و سلولهای سرتولی، مواد غذایی را در اختیار این سلولهای جنسی قرار می دهند.

بیضه ها بوسیله یك لایه سروزی به نام غشای مهبلی پوشیده شده اند. لایه خارجی بیضه ها غشایی سفید و نازك از بافت همینه قابل ارتجاع است به نام غشای آلبوژینه بیضه كه بلافاصله در زیر سطح آن رگهای خونی زیادی وجود دارد. زیر لایه خارجی بیضه، لایه پارانشیمی قرار دارد. لایه پارانشیمی زرد رنگ بوده و توسط دیواره ناقصی از جنس بافت همیندیه بخش هایی تقسیم شده است. مجاری موجود در داخل موجود در داخل این بخش‌ها لوله های اسپرم ساز نامیده می‌شوند.

لوله های اسپرم از طنابهای اولیه جنسی بوجود آمده و حاوی سلولهای زاینده (اسپرماتوگونیومها) و سلولهای تغذیه كننده ( Sertoli cells ) می باشند. لوله های اسپرم ساز كوچك و پیچ خورده بوده و تقـریباً 200  قطر دارند. مـجاری اسپرم ساز موجود در یـك جفت

بیضه گاو بطور تخمینی حدود 5 طول دارند و این مجاری 80% وزن بیضه را تشكیل می دهند.

 

2- كیسه بیضه و بند بیضه Scrotum and Spermatic Cord :

كیسه بیضه، كیسه ای است دو بخشی كه بیضه ها را در بر می گیرد و در بیشتر گونه ها در ناحیة كشاله دارن و بین پاهای عقب قرار گرفته است. منشاء جنینی كیسه بیضه و لبهای بزرگ فرخ در حیوان ماده یكی است.

كیسه بیضه از یك لایه خارجی ضخیم كه دارای تعداد زیادی غدد بزرگ عرق و چربی است تشكیل می شود. این لایه خارجی با یك لایه از رشته های عضلانی صاف به نام دارنوس كه دارای بافت همینه پراكنده است، پوشیده می باشد.

پرده دارتوس كیسه بیضه را به دو كیسه تقسیم نموده كه در انتها هر كیسه به غشای مهبلی متصل می شود.

بند بیضه، بیضه را به سرخرگها Internal Spermatic Artery ، سیاهرگها Spermatic Vein و اعصاب بیضه ارتباط می دهد. بعلاوه بند بیضه از رشته های عضلانی صاف، بافت همیزو قسمتی از مجرای و ابران تشكیل شده است. بند بیضه، بیضه ها را در محل خود نگه می دارند و در تنظیم درجه حرارت بیضه ها بطور مشترك عمل می كنند.


3- جنب بیضه Epididymis :

جنب بیضه یا اولین مجرای بیرونی خارج شده از بیضه، به صورت طولی به سطح بیضه كاملاً چسبیده است و همراه بیضه در داخل غشای مهبلی قرار گرفته است. این مجرای پیچ خورده منفرد با یك قسمت اضافی از لایه آلبوژینه بیضه پوشیده شده است. سر جنب بیضه ناحیه عریضی در بالای بیضه است كه در آن 12 تا 15 مجرای كوچك (آوران) به یك مجرای منفرد وارد می‌شود. بدنه epididymis كه به موازات محور طولی بیضه قرار گرفته است، مجرای منفردی است كه به دم جنب بیضه مربوط می شود.

كل طول این مجرای پیچ خورده در گاو نر حدود 34 متر می باشد. مجرای دم بیضه از مجرای بدنه آن قطورتر است. ساختمان جنب بیضه و دیگر مجاری خارجی (مجرای وابروان منبر راه) شبیه قسمت لوله‌ای مجرای تناسلی حیوان ماده است.

پس از لایه سروزی (لایه خارجی)، یك لایه عضلانی صاف (میانی) و یك لایه پوششی (داخلی ترین لایه) وجود دارد. وظایف جنب بیضه عبارتند از انتقال تغلیظ، ذخیره و بلوغ اسپرم‌ها.

جنب بیضه به عنوان یك مجرا با خارج شدن از بیضه، محل اسپرمها را بر عهده دارد. این زمان انتقال در گاو نر 9 تا 11 روز می باشد. انزالها مكرر باعث افزایش سرعت انتقال اسپرم به میزان %10 تا %20 می شود. چندین عامل در حركت اسپرمها از میان جنب بیضه دخالت دارند. عامل اول فشار ناشی از تولید اسپرمهای جدید است. عامل دیگر فشار خارجی ایجاد شده توسط اثر مالشی بر روی بیضه ها و جنب بیضه كه در حین حركت طبیعی حیوان اتفاق می افتد. در حین انزال در اثر حركات دوری مجرای خروج ادرار (میز راه)، در لایه ماهیچه ای صاف اپیدیدیم نیز این حركات ایجاد می شود و اندكی فشار – ایجاد می شود و در نتیجه اسپرماتوزیوئیدها فعالانه از جنب بیضه به مجرای و ابروان و سپس به میز راه هدایت می شوند.

وظیفه دیگر اپیدیدیم، تغلیظ اسپرماتوزوئیدها است. اسپرماتوزوئیدهایی كه از بیضه وارد اپیدیدیم می شوند نسبتاً رقیق هستند (تقریباً 100 میلیون در هر ml). این اسپرماتوزوئیدها در جنب بیضه تا حدود 4 میلیارد در ml تغلیظ می شوند. عمل تغلیظ به این صورت انجام می گیرد كه مایعاتی كه اسپرماتوزوئیدها را در داخل بیضه ها به حالت تعلیق نگه می دارند، توسط سلولهای پوششی جنب بیض جذب می شود. جذب این مایعات بطور عمده در سر جنب بیضه و تقریباً انتهای بدنه جنب بیضه (اپیدیدیم) صورت می گیرد.

وظیفه سوم اپیدیدیم ذخیره اسپرماتوزوئیدهای تغلیظ شده در ناحیه دم است. اپیدیدیم یك گاو نر بالغ ممكن است حاوی 50 تا 74 میلیارد اسپرماتوزوئید باشد. شرایط موجود در دم جنب بیضه برای حفظ قابلیت بقای اسپرمها در دوره ای طولانی، بهترین شرایط است. PH پایین، ویسكوزیته بالا، غلظت بالای Co2، نسبت بالای پتاسیم به سدیم، تأثیر تستوسترون و احتمالاً عوامل دیگر باعث كاهش متابولیسم اسپرماتوزوئیدها و در نتیجه افزایش طول عمر آن می شود. كه برای مدتی حدود 60 روز می باشد.

نكته دیگر این است بعد از یك دوره استراحت جنسی طولانی، چند انزال اول ممكن است حاوی درصد بالایی از اسپرماتوزوئیدهای نابارور باشد.

وظیفه بلوغ اسپرماتوزوئیدها هم به عهده اپیدیدیم است. اسپرماتوزوئیدهایی كه بعد از تشكیل از طریق مجاری آوران وارد سر جنب بیضه می شوند، فاقد قدرت باروركنندگی و تحرك هستند. با عبور این اسپرمها از میان جنب بیضه، قدرت تحرك و باروری آنها افزایش می یابد. اگر دو انتهای دم اپیدیدیم بسته شود میزان باروری نزدیك ترین اسپرماتوزوئیدها به بدنه جنب بیضه به میزان 25 روز افزایش می یابد و چنین به نظر می رسد كه افزایش توانایی باروری اسپرم در دم جنب بیضه اتفاق می افتد.


4- مجرای و ابران و میز راه Yalderam and Urethra :

مجاری و ابران یك جفت لوله‌اند كه از قسمت انتهایی دم هر جنب بیضه سرچشمه می‌گیرند و اصولاً توسط چین خوردگیهای پرده صفاق در جای خود نگهداشته می شوند.

مجرای و ابران پس از عبور از بند بیضه، از طریق مجرای مضبنی به ناحیه لگنی یعنی جایی كه با قسمت ابتدایی میز راه در نزدیكی سوراخ مثانه یكی می شود، وارد می شوند. انتهای بزرگ شده مجرای و ابران در نزدیكی میز راه آمپول نام دارد. مجرای و ابران یك لایه عضلانی صاف و ضخیم در دیواره خود دارد و این لایه باعث می شود كه تنها وظیفه اش انتقال اسپرم باشد. بعضی معتقدند كه منی برای مدت كوتاهی در آمپول ذخیره می شود.

میز راه مجرای منفردی است كه از محل اتصال آمپول به انتهای قضیب امتداد می یابد. این مجرا، یك مجرای دفعی برای ادرار و منی بشمار می رود. در حین انزال در گاو، مخلوط كاملی از اسپرمهای خارج شده از مجرای و ابران و جنب بیضه به علاوه مایعات غدد ضمیمه جنسی موجود در قسمت لگنی میز راه به شكل منی وجود دارد.

5- غدد ضمیمه:

غدد ضمیمه جنسی در امتداد قسمت لگنی میز راه قرار گرفته و دارای مجاری می باشد كه ترشحات آنها را به داخل میز راه تخلیه می كنند. این غدد شامل غدد وزیكولی، غده پروستات و غدد پیازی، براهی می باشند و قسمت اعظم حجم مایع منی را تشكیل می دهند. به علاوه ترشحات این غدد حاوی محلولی از بافرها، مواد مغذی و دیگر مواد مورد نیاز برای تامین بهترین میزان تحرك و باروری اسپرم می باشند.


الف) غدد وزیكولی Yesicular Glands :

در گذشته گاهی به غلط به آنها كیسه های منی گفته می شده است. یك جفت غده لوله هستند كه بخاطر داشتن ظاهری برجسته به راحتی شناسایی می شوند. این غدد از نظر ظاهری به خوشه انگور شبیه هستند. طول آن در گاو حدود 13 تا 15 cm است. این غدد در محل دو شاخه شدن آمپول یعنی جایی كه آمپول یا میز راه یكی می شود باز می شوند و در گاوهای نر بیش از نیمی از كل حجم مایع منی را تشكیل می دهد. تعدادی از تركیبات موجود در ترشحات غدد وزیكولی در هیچ جای دیگر بدن به این میزان یافت نشده است. دو نمونه از این تركیبات فروكتوز و سوربیتول هستند. كه منابع اصلی برای اسپرماتوزوئیدها هستند. فسفات و كربنات هم در این ترشحات هست و از نظر محافظت اسپرم در مقابل تغییرات PH اهمیت دارند. زیرا تغییرات PH برای اسپرماتوزوئیدها بسیار مضر و خطرناك است.


ب) غده پروستات Prostate Cylard :

غده پروستات، غده منفردی است كه در اطراف امتداد میز راه، درست در قسمت خلفی مجاری خروجی غدد وزیكولی قرار گرفته است. بدنه پروستات در گاو و اسب قابل لمس می‌باشد. در اكثر گونه ها این غده سهم اندكی از مایع منی را تشكیل می دهد. ترشحات غده پروستات از نظر یونهای معدنی مانند سدیم، كلر، كلسیم و منیزیم كه همگی بصورت محلولند غنی است.ج) غدد پیازی – پیشابراهی Bulbourethral Ylandr :

یا غدد كولپر یك جفت هستند كه در امتداد مجرای ادراری نزدیك نقطه ای كه از لگن خارج می شود، قرار دارند. این غدد از نظر اندازه و شكل در گاو نر بشكل گردو می باشند. و در گاو حجم حجم اندكی از مایع منی را تشكیل می دهد و محل آن در عضله پیازی – اسفنجی می‌باشد. این ترشحات بلافاصله قبل از جفت گیری به صورت قطره قطره از غلاف قضیف خارج می شود.


6- قضیب Penil :

قضیب اندام جفت گیری حیوان نر است كه در قسمت پشتی و اطراف میز راه از نقطه ای كه این مجرا لگن را ترك می كند، تشكیل می شود. سوراخ خروجی میز راه در انتهای آزاد قضیب قرار دارد. در قضیب گاو، یك خمیدگی S شكل وجود دارد كه به آن اجازه می دهد تا كاملاً به داخل بدن جمع شود. عضلات منفیض كننده قضیب هم در این قسمت هست كه با انقباض آنها Penis به داخل بدن جمع می شود (بعد از erection) و به حالت اولیه بر می گردد. این عضلات از مهره های ناحیه دنبالچه سرچشمه گرفته و با قسمت شكمی بیضه، درست در قسمت خمیدگی S شكل در تماس می باشند. سر آلت تناسلی (glems) كه انتهای آزاد قضیب را تشكیل می دهد به اعصاب حسی مجهز است و قابل ارتجاع و دارای اندكی بافت نعوظی است.


7- غلاف قضیب Prepuce :

غلاف قضیب در واقع در هم رفتگی پوست كه انتهای آزاد قضیب را بطور كامل در بر می‌گیرد. منشاء جنینی غلاف قضیب و لبهای كوچك فرج در حیوان مایع یكی است. غلاف قضیب را می توان به یك قسمت قبل آلتی یا چین خوردگی بیرونی‌تر و یك قسمت آلتی یا چین خوردگی داخلی تر تقسیم نمود. سوراخ غلاف قضیب توسط موهای بلند و خشن احاطه شده است.


 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
فیزیولوژی,تولید,بلوغ,اسپرم گاو,فیزیولوژی تولید و بلوغ,اسپرم گاو,فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو,پروژه,تحقیق,مقاله ,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل