برچسب گذاری توسط: فهرست نشانه ای هاپكینزHopkins Symptom Checklist