برچسب گذاری توسط: فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك