برچسب گذاری توسط: فلسفه فقه

دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه

مقاله حاضر در یك نگاه اجمالى به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسى دیدگاهى است كه علم فقه را ناقص، محدود و براى اداره و تدبیر زندگى اجتماعى، ناتوان دانسته و بر این باور است