برچسب گذاری توسط: تحلیل یك دال تعمیر شده تخت مبتنی