برچسب گذاری توسط: تحلیل یك دال تعمیر شده تخت لكه گیری شده