دانلود فایل بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام + doc

به صفحه فایل بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام را در زیر مشاهده نمایید.

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كردهم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 74 کیلو بایت

فصل اول : کلیات تحقیق

 1. a. مقدمه (بیان مسأله)……………………………………………………………………………………… 1
 2. b. ضرورت ………………………………………………………………………………………………………. 2
 3. c. اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………. 2
 4. d. سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………. 3
 5. e. فرضیات………………………………………………………………………………………………………. 4
 6. f. قلمرو………………………………………………………………………………………………………….. 5
 7. g. کلید واژه های اصلی …………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم : ادبیات نظری

2-1) مروری بر ادبیات نظری ………………………………………………………………………………… 6

3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی………………………………………………………… 7

4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد……………………………………………………………………………. 8

5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی………………………………………………………………………. 9

6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی……………………………………………………………………… 10

7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی …………………………………………………………………….. 12

8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ……………………………………………….. 13

9-1) نسبتهای مالی …………………………………………………………………………………………… 13

1-9-1- نسبتهای نقدینگی ……………………………………………………………………….. 14

2-9-1- نسبتهای فعالیت…………………………………………………………………………… 14

3-9-1- نسبتهای اهرمی……………………………………………………………………………. 15

4-9-1- نسبتهای سود آوری………………………………………………………………………. 15

تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی …………………………………………… 16

1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی………………………………. 16

2-10-1 – ب) کیفیت سود ………………………………………………………………………… 17

3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای ………………………………………………………………….. 20

11-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی……………………………………………………………………………… 24

12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری……………………………………………………………. 24

13-1- افزایش اطلاعاتی……………………………………………………………………………………… 25

1-13-1- الف) اطلاعات مکمل ……………………………………………………………………….. 26

2-13-1- ب) اطلاعات موازی …………………………………………………………………………. 26

3-13-1- اطلاعات بی اثر……………………………………………………………………………….. 27

بخش دوم:

1-2) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 28

فصل سوم : روش تحقیق

1- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………. 36

2) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 37

3) اطلاعات مورد نیاز ………………………………………………………………………………………….. 38

1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی………………. 38

2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی 38

3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت……………………….. 38

تجزیه و تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………………… 40

اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………. 41

روش آماری………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل چهارم : یافته های تحقیق

تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………. 47

تحلیل و بررسی فرضیات……………………………………………………………………………………… 53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 60

خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 61

محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات……………………………………………………………………….. 63

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 64

فصل ششم : منابع و مأخذ

منابع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 65

فصل هفتم : ضمائم

كلـیـات

-بیان مسئله(مقدمه)

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شركتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در كاهش نوسانات بازار را ایفا میكند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادركاراترین شكل خود امكان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میكند.

-ضرورت :

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست می دهد .صورتهای عملكرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع دركنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یك مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینكه كدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی كه عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

اهمیت موضوع :

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میكند ……..دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریك دوره مالی توصیف میكند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

1. ارزیابی توانائی شركت در ایجاد جریان های آتی

2. ارزیابی توانائی شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.

3. توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی

4. بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شركت.

 1. ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده كنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

-سوال اصلی:

این تحقیق به دنبال ان است كه مشخص كند ایا بكارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ،سودوزیان ،صورت جریانهای نقدی به طور همزمان جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی مفیدتر از بكارگیری جداگانه این نسبت ها میباشد .به بیان دیگر ایا افزودن نسبت های استخراج شده از صورت جریانهای نقدی به نسبت های مالی سنتی (ترازنامه وسودوزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها میشود یا خیر .یكی ازراههای پاسخ دادن به این پرسش ،ازمون ضریب همبستگی این نسبتها بابازده سهام است .درصورتیكه افزودن این نسبت هامبتنی بر جریانهای نقدی مبتنی برترازنامه وسودوزیان باشد موجب بهبود ضریب همبستگی این نسبتها بربازده سهام می گردد،ومی توان با این توجه اظهارداشت كه نسبتهای صورت جریانهای نقدی دارای محتوا می باشد .

-استفاده كنندگان از این تحقیق :

استفاده كنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران اجرائی شركت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی كاركزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته های مالی وعلاقه مندان به رشته حسابداری ومالی وهمچنین رشته مدیریت ومدیران واعضای هیات مدیره واوراق مشاركت وكارزاران بورس مورد استفاده قرارمی گیرد.

-فرضیــه ها:

 • -1مجموعه كامل نسبتهای مالی شامل ترزانامه –سودوزیان وصورت جریان نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی سنتی ارتیاط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
 • 2-مجموعه كامل نسبتهای سنتی شامل ترازنامه- سودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه با نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی ارتباط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
 • -3نسبت های مالی صورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبت های مالی سنتی شامل ترازنامه وسودوزیان ارتباط معنی داربیشتری بابازده سهام ندارد .

قلمـــــــرو:

1-قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387لغایت 1380می باشد .

2-قلمرو مكان :

قلمرومكان تحقیق شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمی باشد .

3-قلمروموضوعی :

نسبت های مالی متداول گرفته شده ازصورت مالی (ترازنامه –سودوزیان –صورت جریانهای نقدی )

كلیدو وا‍‍‍‍ ژه های اصلی :

1-نسبت های مالی ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی

2-نسبت های مالی شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزیان

3-بازده سها م

4-محتوای اطلاعات

بخش اول :

ادبیات نظری :

مرور ادبیات تحقیق:

گزارشگری جریانهای نقدی یكی از موضوعاتی می باشد كه در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده است .به نحوی كه تاكنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانائی تاثیربه سزائی برصورت های مالی شامل ترازنامه وسودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ومدلهای متضادنیزبرای ارتباط ونسب های مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ارائه می كند بااین حال درمورد اینكه كدام یك ازنسبت های بربازده سهام مفیدتر می باشد نظرات متضادوجود دارد كه از جمله به مواردزیراشاره كرد:

گرینبرگ وهمكاران(grenberg et al ./986)

برای تاثیرات به سزای نسبتهای مالی بربازده سهام مدلهای رگرسیون ازسودخالص یاجریانهای نقدی دردوره جاری استفاده كردندكه دراین دو مدل ،متغیر وابسته جریان نقدی عملیاتی بود .آنان به جای آزمون مستقیم قدرت پیش بینی مدل ،دو مدل رابااستفاده ازضریب همبستگی رتبه بندی كردندوبه نتیجه رسیدندكه نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان –وصورت جریانهای نقدی بایكدیگرهمبستگی بهتری رادارد .

بوئن وهمكاران bowen et 1986 ))

توانائی تركیبات گوناگون صورت جریانهای نقدی عملیاتی وسودراجهت ارتباط آنهایك یادودوره بعد مقایسه می كند

درمدل های آنان متغیروابسته جریان های نقدی عملیاتی آنی ومتغیرهای مستقل به ترتیب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاك ،درمدل سوم بهترازسایرمدلهامی تواندتاثیرات به سزائی نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی رابهترنشان می دهد .

-2تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی :

طی سالهای متمادی ،سودوزیان به همراه یادداشتهاوجداول مكمل ،صورت مالی راتشكیل می دهد .شناخت این واقعیت هاكه باتهیه وارائه صورت های مالی فوق ،دلایل كلیه مواردتحقیق دروضعیت مالی افشا نمی گردد،نهادهای حرفه حسابداری رادركشورهای مختلف به فكرچاره جوئی انداخت .نخستین باردرسال 1908درآمریكاپرفسور((ویلیام مورس كل ))دركتاب خود((صورت ازكجاآمده وبه كجا می رود ))رابیان نمودومزایاوفواید آن را مورد بحث قرارمی دهد بعدها این صورت تكامل پیداكرد وبه ((صورت وجوه ))تغییرنام پیداكرد.

درسال 1961انجمن Aicpa تحقیق شماره 2خودراتحت عنوان ((صورت تجزیه وتحلیل گردش وجوه(( انتشار داد.

درسال 1963((هیات اصول حسابداری ))بیانیه شماره 3خودراتحت عنوان صورت منابع ومصارف وجوه انتشارداد.

درسال 1971 Aicpa بیانیه شماره 19راتحت عنوان ((گزارشگری تغییرات دروضعیت مالی ))انتشارداد.این بیانیه ارائه صورت گردش وجوه رادرگزارشهای مالی سالیانه الزامی كرده واستفاده ازنام ((صورت تغییرات دروضیت مالی ))رابه جای صورت منابع ومصلرف وجوه ،توصیه نمود.

پس از انتشاربیانیه شماره بیانیه شماره 19كمیتیه بررسی اصول حسابدای چندین سال واحدهای تجاری اقدام

به تهیه صورت تغییرات دروضعیت نمودند.این صورت بیانگرمنابع مالی (سرمایه درگردش )تامین شده ومصرف شده درطی یك دوره مالی بود.

درسال 1987((كمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 95خودراتحت عنوان صورت گردش وجوه نقد انتشاركردوشركتها راملزم كردكه درپایان هردوره مالی به همراه ترازنامه ،صورت سودوزیان ،صورت گردش وجوه نقد رانیز ارائه نمایند.

-3مفاهیم وتعاریف وجوه نقد :

درطی سالهای متمادی ،تعاریف متعددی از وجوه نقد ارائه شده است كه مورد بررسی قرارمی گیرد .

الف –دارائیهای پولی كوتاه مدت :منابعی هستند كه به راحتی قابل تبدیل به وجه نقد می باشد .

ب )-خالص دارائیهای پولی :كه از طریق كسر نمودن بدهیهای جاری پولی از دارائیهای جاری بدست می آید .در این مفهوم علاوه بردارائیهای وبدهیهای جاری پولی ،دارائیهاوبدهی های جاری غیرپولی نیز مد نظر قرارگرفته است .

ج )مفهوم سرمایه در گردش :از كسر بدهی های جاری ازدارائیهای جاری بدست می آید .در این مفهوم علاوه بردارائیهاوبدهی های جاری پولی ،دارائیهاوبدهی ها ی جاری غیر پولی نیز مد نظر قرارگرفته است .

د)مفهوم تمامی منابع مالی وجوه :این مفهوم تاثیر فعالیتهای مهم تامین مالی ،واحد تجاری را بیان می كند .

ه (مفهوم نقد :این تعریف شامل وجه نقد دردسترس وشبه پول می باشد .كه این تعریف در بیانیه شماره 95نیز آمده است .

مزایای صورت جریانهای نقدی:

مهمترین مزایای صورت جریانهای نقدی عبارتند از :

1-از آنجائیكه اندازه گیری اندازه گیری وجه نقد ازارزیابی ذهنی به دور است در نتیجه نسبت به سود از عینیت بیشتری برخورداراست .

2-مشكل مربوط به تشخیص زمان تحقق درآمد وتحمل هزینه در حسابداری جریانهای نقدی بوجود نمی آید .بنابرین اگر چه پیش بینی وجه نقد هردودارای ریسك عدم اطمینان عدم اطمینان هستند اما وجه نقد از عینیت بیشتری برخوردار می باشد .

3-وجه نقد لازمه وبقاءورشد واحد تجاری می باشد وتوانائی پرداخت دیون واحد تجاری را نشان می دهد .

ماهیت صورت جریانهای نقدی :

((صورت جریانهای نقدی منبع تهیه اطلاعات ،درارتباط باتغییرات وجه نقد وجه نقد در طی دوره (به صورت وجه نقد )میباشد كه می تواند برای ازریابی نقدینگی شركت ،قابلیت انعطاف پذیری مالی وتوانائی عملیاتی وریسك شركت مفیدواقع شود ))معادل وجه نقد انعطاف پذیری وتوانائی های عملیاتی وریسك شركت مفید واقع شود ))معادل وجه نقد عبارتست از سرمایه گذاریهای كوتاه مدت ،یعنی سرمایه گذاریهائی بانقدینگی بالاكه دارای ویژگی های زیرباشد .

الف )به سرعت وسهولت به مبالغی مشخص از وجه نقد قابل تبدیل باشد .

ب )تاریخ تبدیل آن وجه نقد ،آنقدر نزدیك باشد كه احتمال تغییردرارز ش آن بعید به نظر برسد .

اطلاعات موجود درصورت جریانهای نقدی شامل مواردزیر می باشد :

الف )خالص جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب )خالص جریان نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

ج )خالص جریان نقدی حاصل ازفعالیتهای تانیم مالی

د)خالص افزایش یاكاهش دروجه نقد

ه )تفاوت مانده اول وپایان دوره وجه نقد

و)صورت مكمل ازفعالیتهای غیرنقدی سرمایه گذاری وتامین مالی

فعالیتهای عملیاتی :اولین بخش صورت جریانهای نقدی راگردش وجوه نقد مرتبط باعملیات واحدتجاری تشكیل میدهد كه شامل جریانهای ورودی وجه ناشی ازفروش محصولات یاارائه خدمات (ازمحل مبالغ وصولی )ازمشتریان وجریان نقدی خروجی وجه نقد ناشی ازوجوه پرداختی به فروشندگان موادارائه دهندگان خدمات موردنیاز،وجوه پرداختی به كاركنان بابت حقوق ودستمزد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های استقراض ،پرداخت به دولت بابت مالیات وعوارض وسایروعوارض وسایرپرداختهای نقدی بابت هزینه هاست .

فعالیتهای سرمایه گذاری :این فعالیتهااساسا”بررویدادهاومبادلات مربوط به تامین یافروش وكنارگذاری دارائیهاتاكیدداردومشتمل برجریان ورودوخروج وجه نقدناشی ازاین رویدادهاومبادلات می باشد.

فعالیتهای تامین مالی :این فعالیتهااساسا”بررویدادهاومبادلات مربوط به تامین ،شامل استقراض وافزایش وكاهش حقوق صاحبان سهام است ودربرگیرنده جریان ورودوخروج وجه نقدناشی ازاین رویدادهاومبادلات می باشد .

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی :

یكی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی ویادرواقع استفاده ازصورتهای مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص ومراجع مختلف ازجمله سرمایه گذاران ،بانكها،بستانكاران وسایرعلاقه مندان است .ضرورت تفسیر صورتهای مالی به نحوی كه نیازاستفاده كنندگان مختلف ازصورتهای مالی رابرطرف می كند منجر به پیدایش توسعه روشهاوفنونی شد كه روابط بین ارقام مندرج درصورتهای مالی راتعیین وامكان مقایسه ،تفسیروتوجیه آنهارافراهم كرده است مجموعه این روشهاوفنون كه درجریان پیشرفت حسابداری درپاسخ به نیازهای فزاینده اطلاعلت مالی ابداع،توسعه یافته است ومی یابد ،تجزیه وتحلیل صورتهای مالی نامیده می شود .

لی پولد معتقد است كه استفاده كنندگان صورتهای مالی جهت دستیابی به اهداف زیراقدام به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می نمایند .

الف )صاحبان اوراق بهادارجهت ارزیابی ریسك وبازده اوراق بهاداربه پیش بینی قدرت مالی برآوردسودهای آینده علاقه مند هستند

ب )بستانكاران به شناسائی خطرات ذاتی موجود دربدهی هاوپیش بینی هاجریان وجوه آینده اقدام می كنند .

ج )صاحبان سرمایه جهت تصمیم گیری درمورد نگهداری ،فروش ویاخرید سهام شركت به تجزیه تحلیل صورتهای مالی متوسل می شوند

ابزارهای اصلی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی :

عمده ترین روشهای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی به شرح زیر طبقه بندی می شود:

الف )مقایسه واندازه گیری های مربوط به اطلاعات مالی برای دودوره یابیشتر(تجزیه وتحلیل افقی یاروند )

ب )مقاسه واندازه گیری مربوط به داده های مالی دوره جاری (تجزیه وتحلیل عمودی یادرونی )

ج)بررسی بااهداف خاص .

د)خطر سنجی

ت )تجزیه وتحلیل سرمایه درگردش

نسبتهای مالی :

نسبتهای مالی متداولترین ابزارتجزیه وتحلیل صورتهای مالی می باشد كه درمورد استفاده تحلیلگران مالی جهت ارزیابی نقاط قوت وضعف شركتها قرار می گیرد .

جهت بكارگیری نسبت های مالی می توان مقایسه های زیر راانجام داد:

1-مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری بانسبتهای دوره قبل (روند )

2-مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری ودورههای قبل بانسبتهای متوسط صنعت

3-مقایسه نسبت های موجود در صورتهای مالی یك شركت بایكدیگر (تجزیه وتحلیل درونی )

4-مقایسه نسبت های مالی دوره جاری بانسبت های بودجه ای

ازآنجائیكه هدف این تحقیق مقاسیه محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی مندرج درصورتهای مالی سنتی (ترازنامه ،سودوزیان )ونسبتهای مالی صورت جریانهای می با شد ،نسبت های مالی موجود درصورتهای مالی درموجود درصورتهای مالی اساسی تحت این دو طبقه مورد بررسی قرار می گیرد .

تعریف وبررسی نسبت های مالی مبتنی برصورتهای مالی سنتی :

نسبت های مالی به آن دسته ازنسبت های مالی اطلاق می شود كه بااستفاده ازاطلاعات وارقام موجود درترازنامه وصورت سودوزیان از هردو محاسبه می شود گروههای مختلف استفاده كنندگان ازاین صورت هامعمولا”این نسبت ها رادرچهارگروه اصلی زیر بكارمی گیرد :

-1نسبتهای نقدینگی :

این گروه از نسبتها شامل نسبت جاری ونسبت آنی می باشد توانائی واحد تجاری رادربازپرداخت بدهی های كوتاه مدت ارزیابی می نماید .

2-نسبتهای فعالیت :

نسبتهای فعالیت ،كارایی كارایی مدیران رادراستفاده بهینه ازدارائیها(منابع مالی دراختیار)نشان می دهد .نسبت گردش موجودی ها،نسبت گردش دارائیها،دوره وصول مطالبات نمونه ای از نسبت فعالیت ها می با شد .

3-نسبتهای اهرمی :

این نسبتها به دوگروه تقسیم می شوند گروه اول به بخش بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (مندرج درترازنامه )مربوط است ومبالغی كه شركت ازطریق وام گرفتن تامین می كند ،رامحاسبه می نماید رامحاسبه می نماید كه نمونه های آن عبارتند از :نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ونسبت كل بدهی ها به كل دارائیها .گروه دوم توان شركت درایجاد سود كافی برای پرداخت های شركت رانشان می دهد ،مانند توان پرداخت بهره ..

4-نسبتهای سودآوری :

هدف بكارگیری نسبت های سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری دركسب سود است .بااستفاده ازاین نسبت ها،به بازده سهام شركت ازدیدگاههای متفاوت ذیل توجه می شود :

سود هر سهم

بازده حاصل از یك ریال فروش

بازده هرریال ازدارائیها(سرمایه گذاریها)

بازده حقوق صاحبان سهام

-تعریف نسبت های مالی مبتنی برصورت جریانهای نقدی :

به نظر می رسد اطلاعات صورت جریانهای نقدی علیرغم سودمند بودن ،كمترمورد استفاده قرارمی گیرد .شاید دلیل این امر جدید بودن تهیه ارائه صورت جریانهای وجوه نقد ی توسط شركتهاودرنتیجه عدم آشنائی كافی استفاده كنندگان در بكارگیری نسبت های این صورت می باشد ،نظریه تمركزنیز موید همین مطلب است ،یعنی استفاده كنندگان همه اطلاعات دردسترس به اندازه كافی تجزیه وتحلیل نمی كنند .لذا اطلاعات موجود درنسبتهای صورت جریانهای نقدی كمتر بكارمیگیرند .

نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی نیز همانند نسبت های مالی مبتنی برورتهای مالی سنتی به چهارگروه اصلی طبقه بندی می شوند :

الف )نسبتهای ارزیابی توانائی پرداخت بدهی

ب )نسبتهای كیفیت سود

ج)نسبتهای مخارج سرمایه ای

د)نسبتهای بازده جریانهای نقدی

الف)نسبتهای توانایی پرداخت وایجاد نقدینگی :

این گروه از نسبتهای موجود در صورت های جریانهای نقدی تقریبا رهنمودی مشابه با گروه نسبتهای نقدینگی كه از صورتهای مالی سنتی بدست می آید ،ارائه مینماید .همانطوریكه نسبتهای نقدینگی توانائی پرداخت بدهی های شركا راازمحل دارائیهای جاری نشان می دهد ،نسبت توانائی پرداخت وایجادنقدینگی ،به ارزیابی موسسه برای ایفای تعهدات وپرداخت سودسهام وبهره كمك می نماید .نسبت پوشش نقدی سودسهام وپوشش نقدی بدهی جزءاین گروه ازنسبت های صورت جریانهای نقدی به شمار می رود :

الف -1نسبت پوشش نقدی هزینه تامین مالی ،این نسبت نشانگردرصد پوشش هزینه ها ی نقدی به وسیله وجه نقد حاصل از عملیات است .ازطرفی كه این نسبت به اعتباردهندگان نشان می دهد كه چند درصدكاهش ،درجریان وجه نقد خطری رامتوجه بازپرداخت تعهدات مربوط به هزینه تامین مالی موسسه نمی كند .به نظر می آید كه بیانیه شماره 95هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نیز به دلیل سهولت در محاسبه این نسبت ،افشای جداگانه جریانهای نقدی مربوط به هزینه های بهره راالزامی داشته است .

هزینه بهره –وجه نقد حاصل از عملیات = نسبت پوشش نقدی هزینه های تامین مالی

سودسهام ممتاز

سود سهام ممتاز –هزینه بهره –وجه نقد حاصل ازعملیات=نسبت پوشش سودسهام

سودسهام عادی

الف -2-نسبت پوشش نقدی بدهی :این نسبت به نسبت های زیر قابل تفكیك است :

وجه نقد حاصل از عملیات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدی حصه جاری بدهی های بلند مدت

حصه جاری بدهی های بلند مدت

وجه نقد حاصل از عملیات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدی بدهیهای بدهیهای جاری

ویابه صورت كلی زیر بكارگرفت :

وجه نقد حاصل از عملیات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدی بدهی بدهی های جاری +حصه جاری بدهیهای بلند

نسبتهای فوق نشان دهنده قدرت بازپرداخت بدهی جاری موسسه ازمحل جریانهای نقدی حاصل ازعملیات است .ازآنجائیكه یكی از معیارهای سنجش توانائی موسسه جهت تداوم فعالیت ،توانایی موسسه دربازپرداخت تعهدات می باشد لذا از این نسبت ها می توان جهت ارزیابی توانائی موسسه جهت تداوم فعالیت ،توانائی موسسه دربازپرداخت تعهدات می باشد لذاازاین نسبتها می توان جهت ارزیابی توانائی تداوم فعالیت شركت استفاده نمود .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحلیل آماری;تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی;نسبتهای مالی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها (همراه با مثالهای تشریحی) + pptx

به صفحه فایل پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها (همراه با مثالهای تشریحی) خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها (همراه با مثالهای تشریحی) را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها در حجم 39 اسلاید همراه با تصاویر، توضیحات کامل و مثالهای تشریحی ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 647 کیلو بایت

عنوان: پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها(همراه با مثالهای تشریحی)

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری – تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 39 اسلاید

این فایل در زمینه ” شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها ” می باشد که در حجم 39 اسلاید همراه با تصاویر، توضیحات کامل و مثالهای تشریحی با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

اهم دلایل انجام ارزیابی عملكرد مالی شرکتها

شاخص‌های ارزیابی عملكرد مالی شرکتها

شاخص‌های سود باقی مانده

شاخص‌های مربوط به ‌اجزای سود باقی مانده

شاخص‌های مبتنی بر بازار

شاخص‌های مبتنی بر وجه نقد

شاخص‌های سنتی

شاخص های سنتی ( حسابداری )

شاخص های نوین ( اقتصادی )

تفاوت های شاخص سنتی و شاخص نوین

ارزش افزوده اقتصادی( EVA)

مقایسه ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده

برخی تعدیلات مهم حسابداری از دیدگاه استوارت و یانگ

ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده

كاربردهای EVA

ارزش افزوده ‌اقتصادی تعدیل‌شده

ارزش افزوده بازار

ارزش فعلی سهام ارزش افزوده های آتی MVA

ارزش افزوده نقدی

ارزش افزوده سهامداران

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها (همراه با مثالهای تشریحی) ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها (همراه با مثالهای تشریحی) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها;شاخص‌های سود باقی مانده ;شاخص‌های مبتنی بر بازار;شاخص‌های مبتنی بر وجه نقد ;ارزش افزوده اقتصادی ;ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده;ارزش افزوده ‌اقتصادی تعدیل‌شده;ارزش افزوده بازار ;ارزش فعلی سهام ارزش افزوده های آتی MVA ;ارزش افزوده نقدی ;ارزش افزوده سهامداران

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای + pptx

به صفحه فایل پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در حجم 44 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 2.263 مگا بایت

عنوان: پاورپوینت ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری – تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 44 اسلاید

این فایل در زمینه ” ریسك و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای ” می باشد که در حجم 44 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مدل تك دوره‌ای

مدل چند دوره‌ای

تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ 1976 راس و دیگران

مفروضات تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ

مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای(CAPM)وتئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT)

مدل سه عاملی فاما و فرنچ

انتقادات وارد از مدل سه عاملی

انواع مدل‌های چند دوره‌ای

مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی یا چند دوره‌ای (I-CAPM)

تفاوت اصلی بین مدل (I-CAPM) و مدل (CAPM)

مفروضات مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی یا چند دوره‌ای (I-CAPM)

مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای كاهشی (D-CAPM)

مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM)

مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای تعدیل شده (A-CAPM)

مدل قیمت‌گذارى دارایى سرمایه‌اى پاداشی

تئوری قیمت گذاری دارایی ها رفتاری (BAP)

ویژگی‌های اصلی تئوری سبد سرمایه‌گذاری رفتاری

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تجدید نظر شده (R-CAPM)

دستاوردهای مدل R-CAPM

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت ریسك و بازده بر اساس مدل های توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای;مدل تک دوره ای ;مدل چند دوره ای;تئوری قیمت گذاری آربیتراژ 1976 راس ;مدل سه عاملی فاما و فرنچ ;انواع مدل های چند دوره ای ;مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شرطی یا چند دوره ای (ICAPM) ;مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای كاهشی (DCAPM);مدل قیمت گذاری دارایی سرم

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک + pptx

به صفحه فایل پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک در حجم 11 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی مدیریت سرمایه گذاری تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 562 کیلو بایت

عنوان: پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک

دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری – تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 11 اسلاید

این فایل در زمینه ” مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک” می باشد که در حجم 11 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری – تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

بازار مالی

سه نقش اقتصادی بازارهای مالی

طبقه بندی بازارهای مالی

واسطه های مالی

واسطه های مالی اصلی

مالی رفتاری

مهندس مالی

ابزارهای مهندس مالی

اوراق بهادار

اوراق بهادار بدون خطر

اوراق بهادار با خطر

مدیریت مالی استراتژیک

استراتژی های بلندمدت

اهداف مدیریت مالی استراتژیک

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک;اهداف مدیریت مالی استراتژیک;بازار مالی ;طبقه بندی بازارهای مالی;واسطه های مالی ;مهندس مالی ;ابزارهای مهندس مالی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی + pptx

به صفحه فایل پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تئوری مدیریت ریسک مالی در حجم 54 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 1.96 مگا بایت

عنوان: پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری – تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 54 اسلاید

این فایل در زمینه ” تئوری مدیریت ریسک مالی ” می باشد که در حجم 54 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعاریفی از مدیریت ریسک

انواع سرمایه گذاری مالی

ریسک چیست؟

اهداف مدیریت ریسک

مراحل مدیریت ریسک

معیارهای اندازه گیری ریسک

مفروضات اصلی تصمیمات از نظر ریسک و بازده

ریسک و فرایند بودجه بندی سرمایه ای

دیرش و همگرایی ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه

دیرش تعدیل یافته

ابزار های مناسب مدیریت ریسک مالی

ویژگیهای ابزار های مشتقه

انواع ابزارهای مشتقه مالی

قراردادها و پیمان های آتی

شباهت ها و تفاوت های قرارداد تی و یپمان آتی

قرارداد اختیار معامله

انواع قرارداد اختیار معامله

خلاصه عوامل تاثیر گذار برقیمت اختیار معامله

محدودیت های برگ اختیار معامله

قرارداد معاوضه (تاخت)

انواع قرارداد تاخت

مدل اختیار بلک – شولز

مفروضات مدل بلک – شولز

مدل بلک – شولز

مزیت مهم مدل بلک – شولز

شاخص های مهندسی مالی

شاخص های ارزش

شاخص های حساسیت ارزش (ریسک)

معادله تحدب برای اوراق قرضه

دوره انتظار ارزش یا Dval

دوره انتظار اصلاح شده یا Dmod

معادله دوره انتظار اصلاح شده

تحدب ارزشی یا Dval

تحدب اصلاح شده یا Ccov

انواع شاخص ها و کاربرد آن ها در اوراق بهادار

شاخص نوسان بازار

نکات مهم شاخص نوسان بازار

شاخص گردش بازار

نکات مهم شاخص گردش بازار

شاخص نقدینگی

نکات مهم شاخص نقدینگی

شاخص ریسک

نکات مهم شاخص ریسک

نکات محاسباتی شاخص ریسک

شاخص بازده تعدیل شده برای ریسک

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی;اهداف مدیریت ریسک ;مراحل مدیریت ریسک ;معیارهای اندازه گیری ریسک ;مدل اختیار بلک – شولز;شاخص های مهندسی مالی ;دیرش تعدیل یافته ;ابزار های مناسب مدیریت ریسک مالی ;انواع ابزارهای مشتقه مالی ;قرارداد اختیار معامله;قرارداد معاوضه (تاخت);انواع قرارداد تاخت ;شاخص نوسان بازار ;شاخص گردش بازار;شاخص ریسک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها + pptx

به صفحه فایل پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها در حجم 46 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 677 کیلو بایت

عنوان: پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 46 اسلاید

این فایل در زمینه “استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها” می باشد که در حجم 46 اسلاید همراه باتصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف ادغام

انواع ادغام

ادغام افقی

ادغام عمودی

ادغام چند جانبه (مجتمع)

انواع ادغام چند جانبه

تلفیق (Consolidation)

تصاحب (Acquisition)

انواع رفتار تصاحب کنندگان

انواع خریداران تصاحب کنندگان

در چه مواردی تلفیق بر ادغام برتری دارد

انواع ترکیب تجاری

فرصت های رشد خارجی نسبت به رشد داخلی

دلائل متعددی که شركتها به دنبال رشد و توسعه هستند

تجدید سازمان بدون مالیات

معیارهای انتخاب شرکت ها جهت انجام یک تحصیل مناسب

شرکتهایهلدینگ

نحوه عمل شرکتهای هلدینگ

مزایای شرکتهای هلدینگ

شرکتهای هرمی

انواع ارتباطات شرکتهای هرمی

مالکیت غیر مستقیم

مالکیت متقابل

نتایج تعدادی از مقالات انجام شده در حوزه استراتژیهای ادغام و تصاحب

نتایج مقاله بررسی عملكرد مالی تصاحب شركت ها در ایران

نتایج مقاله تاثیر رتبه بندی حاکمیت بر بازده غیر نرمال ادغام و تصاحب

نتایج مقاله تعیین ادغام و تصاحب مرزی در شرکتهای چینی

نتایج تحقیق چارچوب مشترک بین شرکتی مجازی- پروژه ادغام و تصاحب ریخته گری IC

نتایج ادغام وتصاحب در بازار کم هزینه ناو هواپیما در اتحادیه اروپا

نتایج تحقیق تاثیر ارزشهای فرهنگی بر ادغام در جهان

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها;تعریف ادغام;انواع ادغام ;ادغام چند جانبه (مجتمع);شرکتهایهلدینگ;تلفیق ;تصاحب ;انواع رفتار تصاحب کنندگان;انواع خریداران تصاحب کنندگان;مالکیت غیر مستقیم;مالکیت متقابل

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش + pptx

به صفحه فایل پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مدیریت سرمایه درگردش در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 659 کیلو بایت

عنوان: پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

این فایل در زمینه “مدیریت سرمایه درگردش”می باشد که در حجم 27 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعاریف سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت دارایی های جاری

چرخش وجه نقد

سیاستهای سرمایه در گردش

شاخص های سرمایه در گردش

خصوصیات سیاست متعادل مدیریت سرمایه در گردش

عوامل موثر بر نیاز به سرمایه در گردش

ابزارهای كنترل ریسکسرمایه در گردش

چهارمولفه مدیریت سرمایه

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملكرد مالی شرکت

سیاست های سرمایه در گردش و عملكرد

شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملكرد

نقدینگی و شاخص ها ی مدیریت سرمایه درگردش

سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

ترجمه چکیده چند مقاله خارجی مرتبط با مدیریت سرمایه در گردش

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش;تعاریف سرمایه در گردش;مدیریت در گردش;سیاستهای سرمایه در گردش;شاخص های سرمایه در گردش;عوامل موثر بر نیاز به سرمایه در گردش;ابزارهای كنترل ریسکسرمایه در گردش ;سیاست های سرمایه در گردش و عملكرد;سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن + pptx

به صفحه فایل پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن در حجم 61 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 61

حجم فایل: 878 کیلو بایت

عنوان: پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 61 اسلاید

این فایل در زمینه ” ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن ” می باشد که در حجم 61 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف ساختار سرمایه

ترکیب ساختار سرمایه

ساختار سرمایه بهینه

ساختار ساده سرمایه

ساختار پیچیده سرمایه

تعیین ساختار سرمایه

تصمیمات ساختارسرمایه

نظریه های ساختار سرمایه

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

نظریه سنتی

نظریه مودیلیانی و میلر

نظریه مودیلیانی و میلر با فرض عدم وجود مالیات

نظریه مودیلیانی و میلر با فرض وجود مالیات

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

نظریه سلسله مراتب

نظریه موازنه ایستا

نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی

عدم تقارن اطلاعاتی

هزینه های نمایندگی بدهی

مذاکره مجدد و تمدید وام

صلاحدید مدیریتی

عوامل موثر بر نسبت بدهی بر اساس دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا

عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه

بررسی عوامل تعیین ساختار سرمایه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

ساختار سرمایه مطلوب در عمل

انواع ریسک در ساختار سرمایه

ریسک تجاری

عوامل موثر در ریسک تجاری

ریسك مالی

حفظ ساختار سرمایه

نتایج تحقیقات حاصل از 10 مقاله انجام شده مرتبط با ساختار سرمایه

مقاله 1 :تاثیر مالیات شخصی و شرکتی بر روی انتخاب ساختار سرمایه

مقاله 2 : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه

مقاله 3: رابطه بین سیاست تقسیم سود، ساختار مالی، سودآوری و ارزش شرکت

مقاله4 :رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت

مقاله 5 : نقدینگی دارایی و ساختار سرمایه

مقاله 6 : ساختار سرمایه بهینه

مقاله 7 : ساختار سرمایه و بازده سهام

مقاله 8 :استراتژی شرکت ها و بازار مالی

مقاله 9: ساختار مالکیت سهام ، عملکرد و ریسک پذیری:تحقیقات تجربی در شرکت های ترکی

مقاله 10: تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت :مدارک و شواهد از بنگلادش

منابع و ماخذ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن;تعریف ساختار سرمایه ;نظریه های ساختار سرمایه ;ترکیب ساختار سرمایه ;ساختار سرمایه بهینه ;تعیین ساختار سرمایه ;تصمیمات ساختارسرمایه ;عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه ;ساختار سرمایه مطلوب در عمل ;انواع ریسک در ساختار سرمایه ;حفظ ساختار سرمایه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پیشینه و مبانی تحقیق نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود + docx

به صفحه فایل پیشینه و مبانی تحقیق نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی تحقیق نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود را در زیر مشاهده نمایید.

پیشینه و مبانی تحقیق نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 153 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

2-1 مقدمه

در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده است:

بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی، ؛

بخش دوم: مبانی نظری مدیریت سود

بخش سوم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی

2-2 اهمیت نقدشوندگی

بازارسرمایه در یك كشور از منابع عمده تأمین مالی شركت­ها و دولت‌ها است و در كشورهایی نظیر ایران كه در پی جذب شركت­های خارجی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم و نیز رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتب طبام عاملها و راقبه ادار می­تواند انگیزه شركتهای داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه­گذاری افزایش دهد، به نحوی كه تحقق مناسب اهداف عمده توسعه­های مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا كند. ایجاد زمینه­های لازم جهت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سرمایه­گذارن و تبدیل شدن بورس اوراق بهادارتهران به بورسی مطرح، نیازمند بررسی­های علمی فراوانی است. در این میان یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند میزان جذابیت شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدشوندگی سهام آن­ها در بورس اوراق بهادار است که باعث می‌شود سرمایه­گذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند دارایی­های خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدل­های ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی وجود دارد که می توانند بازده سرمایه­گذاری­های مختلف را برآورد کند. در این میان نقدشوندگی سهام یکی دیگر از عواملی است که بررسی تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار است و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که می­تواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، می­شناسند.

دارایی­ها و سبد سهام دارای سه ویژگی است که با اداره کردن سبد سهام مرتبط است. این ویژگی­ها شامل بازده، ریسک، و نقدشوندگی است. بازده به آسانی تعریف و معرفی می­شود. اگر چه اندازه­گیری ریسک مشکل است، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی است. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازده­ها اندازه­گیری می­شود. در مورد مدل قیمت­گذاری دارایی­ها سرمایه­ای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازه­گیری می­شود (اسچوارتز و فرانشینی، 2004، ص60).

اما چگونه ممکن است نقدشوندگی را تعریف و اندازه­گیری کرد؟ به طور عام، دارایی نقدشونده دارایی است که به صورت نقد باشد یا به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد باشد. این تعریف به ما خیلی کمک نمی­کند. آسانی به زمان مورد نیاز برای تبدیل و خارج کردن از وجه نقد، و هزینه معامله اشاره دارد (اسچوارتز و فرانشینی، 2004، ص60). اسچوارتز و فرانشینی (2004) برای تعریف نقدشوندگی بر روی ویژگی­های نقدشوندگی مانند عمق، وسعت، برگشت پذیری بازار تمرکز کرده­اند.

با توجه به اهمیت نقدشوندگی سهام در ادبیات مالی، محققین بسیاری سعی داشتند تعریفی جامع برای نشان دادن مفهوم نقدشوندگی ارائه دهند. به طور کلی تعاریف نقدشوندگی در دو رویکرد کلی طبقه بندی می­شود : بعضی از تعاریف نقدشوندگی بر ویژگی دارایی­ها(نقدشوندگی دارایی­ها) تمرکز کرده­اند و بعضی دیگر، از دیدگاه بازار(نقدشوندگی بازار) این موضوع را مورد توجه قرار داده­اند ( موراسکی، 2008، ص9).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی تحقیق نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پیشینه و مبانی تحقیق نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی تحقیق نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت پیامدهای اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری + pptx

به صفحه فایل پاورپوینت پیامدهای اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت پیامدهای اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری در حجم 24 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 589 کیلو بایت

عنوان: پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

این فایل در زمینه ” پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری ” می باشد که در حجم 24 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

پی آمدهای اقتصادی

مطرح شدن موضوع پی آمدهای اقتصادی

رویه در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از رویه های حسابداری

برگ اختیار خرید سهام برای کارکنان

شیوه ثبت وگزارش کردن کمکهای دولت

رابطه بین تئوری بازار کار رای اوراق بهادار و پیامد های اقتصادی
تئوری اثباتی حسابداری

فرض در مورد تئوری اثباتی حسابداری

تحقیقات تجربی در مورد تئوری اثباتی حسابداری

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت پیامدهای اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت پیامدهای اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری;رویه در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از رویه های حسابداری;برگ اختیار خرید سهام برای کارکنان ;شیوه ثبت وگزارش کردن کمکهای دولت ;فرض در مورد تئوری اثباتی حسابداری;تحقیقات تجربی در مورد تئوری اثباتی حسابداری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل