دسته: اقتصاد

دانلود فایل بررسی تاثیر تكنولوژی و فناوری اطلاعات بر نیروی انسانی در سازمانها + doc

مقاله حاضر به بررسی تاثیرات كلی تكنولوژی و به تبع آن فناوری اطلاعات در سازمانها پرداخته و راهكارهایی را در قالب استراتژی ، چك لیست و الگوهای اولیه به مدیران و كارآفرینان پیشنهاد می نماید